Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor kan du se salgs- og leveringsbetingelser for Konsulentservice og supportaftaler.

1.0 Ansvar

iAdvice ApS vil udføre alle rimelige anstrengelser og udvise størst mulig påpasselighed under udførelse af de i aftalens anførte ydelser, men er i intet tilfælde, undtaget grov uagtsomhed, ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der er en følge af nogen forsinkelse, handling eller undladelse ved servicearbejdet eller gennemførelse heraf. I intet tilfælde, herunder grov uagtsomhed, er iAdvice ApS ansvarlig for driftstab, tabt avance, tab af data og disses retablering, tab af goodwill samt lignende indirekte tab eller skade. Kunden er selv ansvarlig for at tage den fornødne backup inden udførelse af servicen.

1.1 Adgang, faciliteter

Kunden skal opfylde følgende betingelser i forbindelse med konsulentarbejde og serviceydelser herunder installation af udstyr.

 • Sikre passende arbejdsforhold og faciliteter.
 • Informere iAdvice ApS, hvis produktet bruges under forhold, som kan udgøre en potentiel sundhedsrisiko for iAdvice ApS´ ansatte.

1.2 Leveringstid

Den angivne leveringstid er baseret på oplysning fra iAdvice ApS´ leverandør. iAdvice ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser, der ikke skyldes iAdvice ApS´ forhold. Væsentlig forsinkelse, som måtte skyldes uagtsomt forhold fra iAdvice ApS´ side, berettiger køber til at hæve handelen, men ikke til at kræve erstatning. Specielt fremhæves det, at iAdvice ApS´ ikke kan gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og mistet fortjeneste.

1.3 Mangler

iAdvice ApS kan ikke gøres ansvarlig for mangler, der skyldes iAdvice ApS´ leverandør eller andre. Kan iAdvice ApS´ leverandør drages til ansvar for mangler, er iAdvice ApS indforstået med i så henseende at overdrage køber sine rettigheder imod leverandøren.

1.4 Uberettigede tilkald

Såfremt iAdvice ApS efter tilkald fra kunden finder, at udstyret ikke er tilgængeligt for service, fejlfinding ikke er påkrævet eller den opståede fejl skyldes forhold, som ikke er dækket af aftalen, faktureres kunden for arbejdstid og rejseomkostninger samt evt. reservedele efter gældende takster.

1.5 Timepriser / takster

Jævnfør til enhver tid gældende prisliste.

1.6 Immaterielle rettigheder

Enhver udførelse af serviceydelser sker med respekt for produktindehavers immaterielle rettigheder. iAdvice ApS er uden ansvar af nogen art for kundens eventuelle handlinger i strid med disse immaterielle rettigheder.

1.7 Force Majeure

Hverken iAdvice ApS eller kunden skal i henhold til denne aftale anses ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ingen af parterne med rimelighed er herrer over eller som i øvrigt ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra partners side, herunder krig og mobilisering, strejker, lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, dødsfald hos nøglepersoner, import- og eksportforhold. Force Majeure omfatter også situationer der rammer iAdvice ApS´ underleverandører. I tilfælde af Force Majeure, suspenderes parternes rettigheder og pligter i en periode indtil i alt 90 dage, hvorefter hver part er berettiget til at annullere aftalen for den del af leverancen eller ydelsen, der er berørt af Force Majeure.

1.8 Overdragelse

iAdvice ApS er berettigede til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand medmindre, at andet er skriftligt aftalt. Kunden kan ikke uden forudgående aftale med iAdvice ApS overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjepart.

1.9 Kundens misligholdelse

iAdvice ApS kan uden varsel opsige kontrakten, hvis kunden misligholder kontrakten, herunder hvis skyldige beløb efter påkrav udebliver. Såfremt kunden bliver erklæret konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger eller på anden måde er ude af stand til at betale sin gæld, er iAdvice ApS berettiget til uden varsel at opsige kontrakten. Gælder for service- og supportaftaler med mindre andet er skriftligt aftalt.

2.0 Ejendomsret

En indgået service- eller supportaftale dækker alt original hardware købt gennem iAdvice ApS, således som udstyret er konfigureret på det givne tidspunkt, hvor aftalen indgås. Erstatningsdele leveres af iAdvice ApS, der forbeholder sig ret til at anvende renoverede men operationsklare og funktionsdygtige dele. iAdvice ApS er berettiget til efter reparation af ombyttede enheder at udskifte leverede erstatningsenheder med de reparerede. Alle udskiftede dele, programmer m.v. bliver iAdvice ApS´ ejendom, uanset om dele monteret i stedet er faktureret til kunden. Alle dele er iAdvice ApS´ ejendomsret indtil betaling er foretaget.

2.1 Undtagelser for service-, og supportaftaler

Indgåede serviceaftaler omfatter ikke reparation, udskiftning, udbedring af fejl eller forøget service, der skyldes:

 • Installation, nedtagning og flytning af udstyr forestået af andre end iAdvice ApS uden iAdvice ApS´ godkendelse og/ eller uden iagttagelse af iAdvice ApS´ retningslinjer.
 • Manglende iagttagelse af iAdvice ApS´ anvisninger vedrørende installation, installationssted og dets miljø eller benyttelsen af udstyret.
 • Fejl, misbrug, forsømmelighed eller ulykke, der ikke kan tilskrives iAdvice ApS.
 • Lynnedslag, manglende ventilation, ustabil el-tilførsel, brand, vandskade, hærværk eller anden fysisk påvirkning, hvor kunden selv bærer ansvaret eller risikoen.
 • At udstyret i kortere eller længere tid har været udsat for andre utilsigtede påvirkninger fra det omgivende miljø, så som, men i kke begrænset til, støv, ætsning, elektromagnetisk stråling, viberationer, transienter eller overspændinger fra kraftforsyninger, jordingsfejl eller forstyrrelser via ydre kommunikationsfacil.
 • Modifikationer, ændringer eller tilføjelser eller arbejde i øvrigt, der ikke er udført af iAdvice ApS.
 • Benyttelse af udstyr, progammel eller tilbehør, der ikke er godkendt af iAdvice ApS.
 • Nødvendig udskiftning af komponenter forårsaget af almindelig nedslidning.
 • Skader der er opstået som følge af uagtsomhed fra kunden, dennes personale eller tredjemand.