Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor kan du se salgs- og leveringsbetingelser for Konsulentservice og supportaftaler.

1.0 Ansvar

iAdvice ApS vil udføre alle rimelige anstrengelser og udvise størst mulig påpasselighed under udførelse af de i aftalens anførte ydelser, men er i intet tilfælde, undtaget grov uagtsomhed, ansvarlig for noget tab eller nogen skade, der er en følge af nogen forsinkelse, handling eller undladelse ved servicearbejdet eller gennemførelse heraf.

I intet tilfælde, herunder grov uagtsomhed, er iAdvice ApS ansvarlig for driftstab, tabt avance, tab af data og disses retablering, tab af goodwill samt lignende indirekte tab eller skade. Kunden er selv ansvarlig for at tage den fornødne backup inden udførelse af servicen.